จากการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาในสตรีที่ต้องทนทุกข์กับภาวะผนังช่องคลอดบางและอักเสบ พบว่าการรักษาด้วยเครื่อง MonaLisa Touch® ร่วมกับเครื่อง SmartXide2 ช่วยฟื้นคืนสภาพเยื่อเมือกให้มีลักษณะเหมือนดังสภาวะก่อนวัยหมดระดู ซึ่งให้ผลเหมือนกับการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศหญิงทดแทน

Recent Posts