ฉันเป็นผู้หญิงอายุ 50 ปีที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งเต้านมเมื่อปี ค.ศ. 2010 หลังจากทำการรักษา ฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของฉันและคนใกล้ชิด ฉันเข้าสู่วัยหมดระดูโดยทันทีและต้องทนทุกข์กับอาการช่องคลอดแห้งและแผลพุพอง ฉันรู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และปัญหานี้ก็เป็นสาเหตุของปัญหาอีกมากมายทั้งในด้านตัวฉันเองและในด้านคนรู้จักของฉัน ต้องขอขอบคุณ ดร. Gonzales (Pereira, กัมพูชา) และการรักษาด้วยเครื่อง MonaLisa Touch ที่ทำให้ฉันฟื้นคืนจากอาการทั้งหมดนั้น หลังจากทำการรักษาด้วยเครื่อง MonaLisa Touch เพียงครั้งเดียว ฉันก็รู้สึกได้ว่ามีความหล่อลื่น ความเจ็บปวดและแผลพุพองก็ลดลงเป็นอย่างมาก และคนใกล้ชิดของฉันก็รู้สึกดีขึ้น! (Luz Amanda Muñoz อายุ 50 ปี – Pereira, กัมพูชา)

Recent Posts