ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ค้นหาบทความทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่อง MonaLisa Touch® ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือ

อ่านทั้งหมด

POSTERS AND COMMENTS

แผ่นพับ (BROCHURE)

ดาวน์โหลดแผ่นพับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง SmartXide2 V2LR และการนำไปใช้งาน

รายงานผู้ป่วย (CASE REPORTS)

การเปรียบเทียบเชิงเนื้อเยื่อวิทยาของเยื่อเมือกภายในช่องคลอดระหว่างก่อนและหลังการรักษา (ต้องลงทะเบียน)

เอกสารชุดทางด้านวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ของการรักษา: ตั้งแต่เลเซอร์เชิงฟิสิกส์ไปจนถึงผลของปฏิสัมพันธ์จากการฉายแสงเลเซอร์ไปที่เยื่อเมือกภายในช่องคลอด (ต้องลงทะเบียน)